روشي جديد در رفع تراكم خطوط بكمك ضرائب حساسيت و تلفيق ژنراتورها

در بازار برق است، كه روشهاي مختلفي بـراي حـل آن ارائـه شده است كه معمولاً پيچيده و طولاني ميباشند. روشي كه در اين متن بررسي شده است، علاوه بر اينكه سرعت حل مسئله را بالا ميبرد، دقت كافي نيز دارد. از ديگر مزاياي آن بـر روش موجود ،OPFبهبود كفايت بـازار اسـت. در ايـن روش بـر اساس ضرائب حساسيت، ژنراتورهايي كـه بيـشترين تـأثير را روي رفــع گرفتگــي خطــوط دارنــد ، تعيــين ميــشود. و ژنراتورهايي كه ضرائب حساسيت مـشابه دارنـد را در ناحيـه هاي مختلف تلفيق و دسته بندي كرده و بـا انجـام محاسـبات تنها براي اين گروههاي ژنراتوري تلفيقي، حجم و مدت زمان محاسبات کاهش میابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *