روشي جديد در اندازه گيري پيوسته تخليه جزئي در ژنراتور و كاربرد آن در تشخيص وضعيت عايق

يكي از مناسبترين معيارهاي ارزيابي وضعيت عايق ژنراتور اندازهگيري ميزان تخليهجزئي PDاست. در حال حاضر مرسومترين روش اندازهگيري تخليهجزئي اندازهگيري دامنه سيگنال تخليهجزئي و فاز رخداد مربوط به آن ميباشد كه از اين دو پارامتر الگوهاي متعددي جهت ارزيابي وضعيت عايق ارائه گرديده است. در اين مقاله يك روش جديد اندازهگيري تخليه جزئي مطرح شده است. در اين روش كل سيگنال دريافتي از حسگرها در ابتدا نويززدائي گرديده و پس از آن پالسهاي موجود تشخيص دادهشده و هر پالس تخليه جزئي به صورت جداگانه همراه با ويژگيهاي متعدد آن ذخيره میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *