روشي جديد جهت كنترل توان راكتيو در ريزشبكه هاي جزيره شده

در شبكههاي فشار قوي، به دليل بالا بودن مقدار راكتانس نسبت به مقاومت اهمي، رابطه بين ولتاژ با توان راكتيو برقرار است. در نتيجه جهت كنترل ولتاژ از توان راكتيو استفاده ميشود. مطابقاً توان حقيقي نيز با فركانس ارتباط دارد كه در نتيجه آن از توان حقيقي جهت كنترل فركانس استفاده ميكنند. برخلاف سيستمهاي ولتاژ بالا، در شبكه – هاي فشار ضعيف، بهدليل مقاومتي بودن شبكه، ارتباط بين توان حقيقي و توان راكتيو به ترتيب با ولتاژ و فركانس بر قرار است. نتيجتاً سيستمهاي كنترلي مورد استفاده در شبكههاي ولتاژ بالا نتيجه مناسبي در شبكههاي فشار ضعيف نخواهد داشت. بنابراين، نياز به استفاده از روشهاي نوين و سازگار با اين نوع شبكه ها )از جمله ريز شبكهها( جهت كنترل فركانس و ولتاژ ، احساس ميشود. در اين مقاله با استفاده از رابطه بين توان راكتيو و فركانس و راهبرد كنترل دروپي توان راكتيو-فركانس، سازوكار كنترلي به كار گرفته شده است كه نهايتاً تغييرات فركانس را در بازهاي از پيش تعيين شده محدود ميكند. سيستم كنترلي مورد نظر جهت ارزيابي، روي يك ريزشبكه سه فاز با دو منبع توليد پراكنده و تعدادي بار پياده سازي شد كه در بخش شبيهسازي نتايج مربوط به آن بررسي شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *