روشي جديد براي مديريت توان در سيستم تركيبي UPQCو DG

مشكلات كيفيت توان شبكه در حال گسترش بوده و بنـابراين UPQC به عنوان يك جبرانساز جامع براي بهبود كيفيت تـوان مورد استفاده قرار ميگيرد. اما اين جبرانساز به علت عدم دارا بودن يك منبع توان حقيقي در ساختار معمول خـود قـادر بـه حل برخـي از مشـكلات تـوان از قبيـل افـت ولتـاژ عميـق و طولاني مدت نيست. منـابع توليـد پراكنـده ) (DGبـا وجـود مزايـاي زيـاد خـود، مشكلاتي در اتصال به شبكه دارند. تركيب جبرانسـاز UPQC و منبع DGبا توليد ،DCراهحلي براي دو مشـكل ذكـر شـده است كه هم يك منبع توان براي UPQCفـراهم كـرده و هـم مشكل اتصال DGبه شبكه را حل مينمايد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *