روشي جديد براي محاسبه نيروي مغناطيسي بين كويلهاي استوانه اي

در اين مقاله روشي جديد مبتني بر روش فيلمان جريان براي محاسبة نيروهاي مغناطيسي بين كويلهاي استوانهاي ارائه شده است. روش پيشنهادي از آن جهت داراي اهميت است كه تنها با دانستن ابعاد ظاهري كويلها و تعداد دورشان، ميتوان نيروي بين آنها را در فواصل و جريانهاي مختلف محاسبه نمود. براي ارزيابي ميزان دقت روش ارائه شده، كويلهايي با ابعاد مشخص و دقيق ساخته شده و مورد آزمايش قرار گرفت كه نتايج آن نتايج حاصل از محاسبات را تأييد ميكند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *