روشي جديد براي رتبه بندي شركت هاي توزيع برق

در اين مقاله روشي جديد براي رتبه بندي دقيق شركت هاي توزيع برق معرفي مي شود . هسته اصلي روش بر تركيب مدل هاي تحليل پوششي داده ها (DEA) و حداقل مربعات معمولي تصحيح شده (COLS) قرار دارد . در اين روش، ابتدا درجات كارايي شركت هاي توزيع برق ايران را با استفاده از روش هاي DEA و COLS بدست مي آوريم و سپس جواب هاي حاصل از دو روش DEAو COLS بعنوان شاخص هاي ورودي در روش تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين مقاله، 38 شركت توزيع برق در ايران را با استفاده از روش جديد رتبه بندي مي كنيم و سپس جواب هاي حاصل را با استفاده از رو يكرد ميانگين هندسي درجات كارايي حاصل از مدل هاي DEA و COLS تصديق و تعيين اعتبار مي كنيم. نتايج حاصل از روش پيشنهادي نشان مي دهد كه در سال 1383 ، شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رتبه اول قرار داشته است.

 

هاشم عمراني
گروه مهندسي صنايع
دانشكده فني دانشگاه تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *