روشي جديد براي حل روشي جديد براي حل مساله ي در مدار قرار دادن ژنراتورها

در اين مقاله روشي جديد براي حل مساله در مدار قرار دادن ژنراتورها مبتني بر روش بهينه سازي اجتماع پرندگان پيشنهاد شده است. اين روش محدوده جستجو را با در نظر گرفتن شرايط بار سيستم و پيشينه توليد آن مشخص مي نمايد و با استفاده از گسترش درختي، به صورت ساعت به ساعت مساله UCرا حل مي نمايد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه اين روش از حيث نزديكي به نقطه بهينه، به مراتب بهتر و دقيق تر از ساير روشهاي ارائه شده مي باشد. ضمن اينكه با توجه به حل ساعت به ساعت مساله و اينكه در هر ساعت حداقل 5راه حل از ساعات قبل با كمترين هزينه وجود دارد مي تواند به صورت زمان واقعي و با سرعتي مناسب مساله، وضعيت توليد و واحدهاي توليد كننده را با کمترین هزینه تولید مشخص مینماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *