روشي جديد براي حفاظت شبكههاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده و شبيهسازي آن با استفاده از اطلاعات يك شبكه توزيع واقعي

شبكههاي توزيع سنتي ماهيتي شعاعي دارند كه به واسطه يـك منبع تغذيه از شبكه سراسري تغذيه ميشوند. سيستم حفاظـت اين گونه شبكهها بسيار ساده است و معمولاً بـه وسـيله فيـوز، بازبست و رله اضافه جريان پيادهسازي ميشـود. در سـالهـاي اخير توجه زيادي به اسـتفاده از واحـدهاي توليـد پراكنـده در سطح شبكههاي توزيع شـده اسـت. حـضور ايـن گونـه منـابع توليدي باعث ميشود كه شبكههاي توزيع ماهيت شعاعي خود را از دست بدهند و به واسطه آن هماهنگي تجهيزات حفـاظتي از بين برود. بنابراين ارائه الگوريتمي جهت حفاظت شبكههـاي توزيع كه قدرت تشخيص محل خطا و جداسازي آن را داشـته باشد امـري ضـروري اسـت. در ايـن مقالـه الگـوريتمي بـراي حفاظت شبكههاي توزيع بـا وجـود منـابع توليـد پراكنـده، بـا تقسيمبندي شبكه توزيع به نواحي جداگانهاي كـه در صـورت نياز قادر به بهرهبرداري به صورت جزيرهاي باشـند ارائـه شـده است. سپس الگوريتم ارائه شده بـر روي يكـي از شـبكههـاي توزيع كشور با اطلاعات واقعي شبيهسازي شـده اسـت. بـراي اســتخراج اطلاعــات شــبكه مدلــسازي شــده از نــرم افــزار و براي اجـراي الگـوريتم پيـشنهادي از نـرمافـزار MODEC وMATLABاستفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *