روشي جديد براي جايابي بهينهي خازنهاي ثابت و قابل كليدزني در شبكه توزيع

در اين تحقيق توانايي الگوريتم ژني در تعيين ظرفيت و مكان بهينهي خازنهاي ثابت و قابل كليدزني با افزودن تكنيك پيشپردازش و عملگر اغتشاش افزايش يافته و
موجب عبور از كمينه محلي و تسريع در رسيدن به بهينه مطلق شده است. به منظور بهتر مدل كردن تلفات انرژي، بار شبكه در چند سطح در نظر گرفته شده است. در پياده سازي الگوريتم از نرمافزارهاي DIgSILENTو MATLAB استفاده شده است. پياده سازي الگوريتم پيشنهادي روي شبكه 9شينه نتايج بسيار قابل قبولي به همراه داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *