روشي جديد براي تعيين محل خطا در خطوط انتقال جبران شده سري با حذف ترانسفورماتور جريان

در اين مقاله، روشي جديد، مبتنـي بـر تكنيـك انـدازه گيـري فازوري همزمان، به منظور تعيين محل خطا در خطوط جبـران شده با خازن سري، ارائه شده است. به دليـل مـشكلات رايـج ترانسفورماتورهاي جريان در مبحث حفاظت ديـستانس شـبكه قدرت و در نتيجه، افزايش هزينـه حفاظـت، روش پيـشنهادي، مستقل از اندازه گيري جريان شـبكه و تنهـا بـر اسـاس انـدازه گيري ولتاژهاي دو ترمينال خط پايه ريزي شـده اسـت. نحـوه اندازه گيري ولتاژهـاي دو ترمينـال خـط انتقـال جبـران شـده، بصورت همزمان و سنكرون لحاظ مي باشد. روش ارائه شـده، توسط دو زير روال )يك زير روال براي خطاهاي سمت راست و ديگري براي خطاهاي سمت چپ خازن(، ناحيه خطـا را در دو سمت خازن به صورت دقيـق تعيـين و فاصـله وقـوع آنـرا بدون در اختيار داشتن نوع خطا، با دقت قابـل قبـولي محاسـبه مــي نمايــد. نتــايج حاصــل از شــبيه ســازي بــا نــرم افــزار EMTP/ATP بيانگر دقت تخمين محـل خطـا، مـستقل از مقاومت و نوع خطا عليرغم حذف ترانسفورماتور جريان مـي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *