روشي جامع در مكانيابي، تعيين تعداد و حوزه تغذيه پستهاي فوق توزيع بروش الگوريتم ژنتيك

اين مقاله روش جامعي را براي مكانيابي، تعيين تعداد و حوزه تغذيه پستهاي توزيع و فوقتوزيع، با استفاده از الگوريتم ژنتيك ارائه ميدهد. در اين مقاله تنها مساله پستهاي فوقتوزيع مورد مطالعه قرار گرفته است. تعيين مكان مناسب يا نامناسب اين پستها ميتواند طراحي ديگر بخشهاي شبكه توزيع همانند مكان پستهاي توزيع و فيدرهاي فشار متوسط را تحت تاثير قرار دهد. به عبارت ديگر، در صورتيكه مكانيابي پستهاي فوقتوزيع با دقت كافي صورت نگيرد، طراحي فيدرهاي فشار متوسط و ديگر قسمتهاي سيستم توزيع با مشكلات فني و اقتصادي مواجه خواهد شد. اين روش روي شبكهاي با 50نقطه بار جهت تعيين تعداد و مكان و حوزه تغذيه پستهاي فوقتوزيع در محيط نرمافزار MATLAB7پيادهسازي شده و نتايج مورد بررسی قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *