روشهاي تشخيص اشباع ترانسفورماتورجريان در حفاظت ديفرانسيل باس بار

امنيت و اطمينان 1از عملكرد صحيح حفاظت باسبار بهمنظور حفظ پايداري سيستم قدرت و همچنـين رفـع سـريع خطـاي شديد اهميت بسيار زيادي دارد و بـههمـين دليـل مناسـبترين طرح حفاظت باسبار، رله ديفرانسيل است كه هر دو ويژگـي فوق را بطور همزمان دارا مـيباشـد. اشـكال عمـده حفاظـت ديفرانسيل، اشباع هسته ترانسفورماتورجريان  CTاسـت كـه ممكن است در اثر آن رله به ازاء خطاي خارجي عمل نمايد و يا خطاي داخلي را با تأخير قطـع كنـد. بنـابراين در رلـههـاي ديفرانسيل معمولاً واحدي جهت تشخيص اشباع جهت تمـايز خطاي داخلي و خارجی در نظر گرفته میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *