روشهاي تركيب اطلاعات بر اساس فيلتر كالمن Data Fusion Methods Based on Kalman filter

دسترسـي بـه اطلاعـات دقـيق در كنـترل فرايـند امـري مهم اسـت؛از ايـنرو روشـهاي تركيـب اطلاعـات منابع مختلف در مـورد يـك فرايـند بمنظور رسيدن به اطلاعات دقيقتر جايگاه ويژه اي پيدا ميكند.يكي از اين روشها استفاده ازفيلتر كالمن مـي باشـد در ايـن مقالـه بطـور خلاصـه به بررسي روشهاي موجـود در تركيب اندازه گيري به وسيله فيلتركالمن پرداخته و بعد از مقايسه دو روش موجود در ادامه روش جديدي ارائه گـرديده اسـت. در انـتها نتايج شبيه سازي مسئله اي به منظور تعييـن بـردار حالت يك هدف ديناميكي كه توسط دو سنسور جـدا از هـم رديابي مي شود توسط روشهاي موجود و روش جدید جهت مقایسه آورده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *