روشهاي برداشت اطلاعات مكاني و توصيفي شبكه برق منطقه اي باختر و پياده سازي درسيستم اطلاعات جغرافيايي

با پيشرفت سريع فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز گسترش وسيع شبكه هاي اطلاع رسـاني در سـطح جهـان و در نتيجـه افزايش حجم بالاي اطلاعات دسترس پذير ، توسـعه سـريعي در رابطه با جمع آوري مكانيزه داده و تحليل داده به مـوازات يكديگر انجام شده است .امروزه سيستمهاي مكانيزه اطلاعاتي  به لحاظ وِيژگيهايِي چون سرعت ، دقت و سـهولت اسـتفاده به صـورت روز افزونـي مـورد توجـه و اسـتفاده سـازمانها و شركتهاي مختلف در كاربردهـاي متنـوع قـرار مـي گيرنـد در صنعت برق نيز سيـستم اطلاعـات جغرافيـايِي 1نـه تنهـا ِيـك محيط از داده هاي مخصوص تجهِيزات برقي  شامل مكـان ، شكل و ارتباطات آنها با پايگاه داده هماهنگ مي گردد بلكه ابزار پردازشي  آناليز مكان يابي بهينه پست ،اتصال تجهِيزات آنالیز کوتاه ترین مسیر و … را مهیا میسازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *