روتور موتور آهنرباي دائم دروني با استفاده از روش مبتني بر FEM

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – طراحي ساختار بهينه روتور موتور آهنرباي دائم دروني با استفاده از روش مبتني بر FEM براي كاربرد خودروي برقي

دانلود مقاله : طراحي ساختار بهينه روتور موتور آهنرباي دائم دروني با استفاده از روش مبتني بر FEM براي كاربرد خودروي برقي

انواع مختلف خودروهاي برقي با توجه به آلودگي كمي كه دارند در سال هاي اخير بعد از حدود يك قرن دوباره مورد توجه قرار گرفته است. موتورهاي الكتريكي نقش مهي در موفقيت خودروهاي برقي و هيبريدي دارند لذا طراحي يك موتور مناسب براي اين نوع خودروها بسيار ضروري است . موتورهاي آهنرباي دائم دروني با توجه به  دفن شدن آهنرباهاي دائم درون ساختار روتور، در مقايسه با موتورها ي آهنرباي دائم سطح ي داراي روتوري محكم، گشتاور رلوكتانسي بالا به دليل داشتن اختلاف در  Ld , Lq مي باشند و به همين دليل در خودروهاي برقي كه نياز به ناحيه عملكرد توان ثابت وسيعي هستند بس يار استفاده مي شوند . محققان هميشه به دنبال  موتورهايي با مشخصات بهتر براي استفاده در خودروهاي برقي هستند. انتخاب روش مناسب طراح ي كه داراي سرعت و دقت كافي باشد از ضرور ياتيك طراحي مي  باشد. هر كدام از محقق ين روش هايي همچون الگوريتم ژنتيك، آناليزهاي عددي و روش هاي ديگري را به عنوان روش خود انتخاب كرده اند و از FEM فقط براي تأييد  نتايج شبيه سازي هاي خود استفاده كرده اند. با توجه به لزوم توجه به موضوع خودروهاي برقي و اهميت نقش موتورهاي الكتريكي در موفقيت اين نوع خودروها، ارائه روش مبتني بر FEM براي طراحي ساختار مناسب روتور موتورهاي آهنرباي دائم دروني براي استفاده در خودروهاي برقي از اهداف اصلي اين مقاله مي باشد.

سيد محمد رضواني
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي
بجنورد–ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *