رهيافتي نو در حفظ پراكندگي جمعيت در الگوريتمهاي ژنتيكي با استفاده از تنظيم فشار عملگر انتخاب

در اغلب مسائل بهينه سازي واقعي، هدف از حل مسأله دستيابي به مسئله بهينه سازي سراسري ١است و الگوريتم ژنتيك) (GAبه عنوان يك روش مناسب جهت حل اين گونه مسائل مطرح است. به منظور دستيابي به ويژگيهاي لازم براي يك الگوريتم بهينهساز سراسري بايستي عملگرهاي مناسبي در الگوريتم طراحي شود و اين عملگرها نيز به طور هماهنگ با هم به جستجوي فضا بپردازند. در GAعملگرهاي مختلف )انتخاب، جهش، برش و (… هر يك به نوعي بر اين ويژگيها تاثير ميگذارند. در اين مقاله به تحليل پراكندگي جمعيت در الگوريتم ژنتيك پرداخته و تأثير عملگرهاي مختلف در حفظ پراكندگي جمعيت در فرآيند تصادفي تكامل مورد مطالعه قرار ميگيرد. اثر تغيير پارامترهاي مختلف الگوريتم روي يك مسأله سخت، آزمايش ميگردد و يك روش جديد بر اساس تنظيم فشار عملگر انتخاب ٢جهت كنترل پراكندگي ارائه ميگردد. شبيهسازيهاي انجام شده روي يك مسأله سخت بخوبي موفقيت روش را تأييد ميكند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *