رله ديستانس با الگوريتم جديد تشخيص SIR براي كاهش اثر گذراي CVT

حالت هاي گذراي CVT1مي توانند باعث افزايش و كـاهش برد رله ديـستانس شـوند. در شـبكه هـاي بـا ) SIR2نـسبت امپدانس منبع به امپدانس خط( زيـاد، اثـر حالـت هـاي گـذرا شديدتر مي باشد. در اين مقاله، يـك روش جديـد بـراي كـاهش تـاثير گـذراي CVTبر مبناي تشخيص SIRمعرفي مي شـود كـه باعـث قطع سريع تر رله ديستانس مي گردد. در ايـن الگـوريتم يـك تابع كاهش برد بر حسب SIRبه رآكتانس ديده شـده اعمـال مي گردد كه در نتيجه آن در SIRهاي زياد بيش از 40ميلـي ثانيه رله سريع تر عمل مي نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *