رقابت پذيري اقتصادي نيروگاه هاي هستهاي در ايران

در اين مقاله رقابتپذيري اقتصادي نيروگاههاي هستهاي در ايران، در مقايسه با نيروگاههاي فسيلي مورد تحليل قرار گرفته است. بدين منظور ابتدا عوامل تاثيرگذار در مقايسه اقتصادي نيروگاههاي حرارتي همچون هزينه سرمايهگذاري، هزينه تعمير و نگهداري، هزينه سوخت، نرخ تنزيل و ماليات آلايندهها شناسايي شده و سپس با استفاده از روش تحليل غربالي تاثير هر يك از پارامترها به دقت مورد بررسي قرار گرفته است. در اين روش، نقاط سر به سر قيمت گاز، به عنوان تاثيرگذارترين پارامتر در هزينه تمام شده نيروگاههاي فسيلي و هزينهسرمايهگذاري ويژه، به عنوان تاثيرگذارترين پارامتر در هزينه تمام شده نيروگاههاي هستهاي، درضريب بار ثابت ./80محاسبه شده است. نتايج بررسي نشان ميدهد كه در خوشبينانهترين حالت يعني هزينه سرمايهگذاري 1500 دلار به ازاي هر كيلووات ظرفيت نصب شده، نيروگاههاي هستهاي به ازاي حداقل قيمت گاز 7سنت به ازاي هر متر مكعب رقابتپذير خواهند بود و با افزايش هزينه سرمايه- گذاري به 2500دلار، اين حداقل قيمت به 17سنت افزايش مييابد. با توجه به اينكه قيمت تمام شده گاز ايران در شرايط فعلي بين 3تا 4/5سنت به ازاي هر متر مكعب است و هزينه فرصت آن با توجه به ناچيز بودن پتانسيل صادرات نسبت به ذخاير موجود نزديك به صفر است، رقابتپذيري اقتصادي نيروگاههاي هستهاي در شرايط فعلي جاي بحث دارد. افزايش هر چه بيشتر هزينه فرصت گاز موجب افزايش قابل توجه رقابتپذيري نيروگاههاي هستهاي در كشور خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *