رفع مشكلات عدم استارت واحدهاي گازي GE-Frame9

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – رفع مشكلات عدم استارت واحدهاي گازي GE-Frame9

دانلود مقاله : رفع مشكلات عدم استارت واحدهاي گازي GE-Frame9

واحدهاي گازي GEF9 قابليت راه اندازي با دو نوع سوخت گاز و مايع (گازوئيل) را دارا مي باشند، بنابراين عدم راه اندازي اين واحدها با سوخت مايع، توانايي اين واحدها را كاهش داده و باعث بروز مشكلاتي مي گردد. از مهمترين اين مشكلات مي توان به اين مورد اشاره كرد ، كه در زمانها ي كمبود گاز، نيروگاه با مشكل روبرو شده و امكان راه اندازي با سوخت مايع ميسر نيست. در اين مقاله به شناسايي عوامل موثر در عدم استارت واحدهاي گازي GE-Frame9 با سوخت مايع پرداخته و نهايتا به ارائه راهكارهاي عمل ي جهت برطرف ساختن مشكلات پرداخته شده است . همچن ين در اين مقاله نتايج بررسي ها و آزمونهاي به عمل آمده بر روي واحدهاي گازي GE-Frame9 نيروگاه آبادان ارائه خواهد شد. اين مقاله به ارائه راهكارهاي عملي و موثر در جهت برطرف كردن مشكلات عدم استارت واحدهاي مذكور مي پردازد، كه بر  رو ي واحدها ي مشابه داخل و خارج از كشور مورد آزمايش قرار گرفته است و نتا يج آنها مثمر ثمر بوده است. در بررسي عوامل بروز مشكل و راهكارهاي ارائه شده در اين مقاله هم مسائل مكانيكي واحد و هم مسائل كنترل ي و ابزاردقيقي مورد تحليل قرار گرفته است . مسا ئل مكا نيكي، مربوط به اجزاء و قطعات وابسته به سيستم  سوخت مايع، و مسايل كنترلي و ابزار دقيقي مربوط به سيستم كنترل اسپيدترونيك واحد مي شود.

 

سينا سالمي رضا سعيدي ريزي محسن يحيي زاده بالي
پژوهشگاه نيرو – گروه مكانيك
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *