رفتار دي الکتریکی عایقهاي چینی آلوده

رفتار دي الکتریکی عایقهاي چینی آلوده توسط روشهاي تجربی و شیوه هاي شبیه سازي قابل بررسی میباشد. نتایج تجربی و استفاده از مدلهاي ریاضی شناخته شده براي عایقهاي آلوده موجب پیدایش ثابت قوس گردید. همچنین تحقیقات بعدي نشان داد که ثابت قوسیک پارامترمستقل از نوع عایق و روشهاي آلودگی تجربی (salt fog or solid layer cool fog method) میباشد. این خصوصیت موجب می شود که ما بتوانیم یک مدل کلی براي عایقهاي آلوده در نظر بگیریم.بنابراین در این بررسی برخی پارامترهاي مهم و بحرانی براي تخلیه هاي الکتریکی که عبارتند از ولتاژ، جریان و دما توسط مدل گسترش یافته و استفاده از ابعاد هندسی عایق، شدت آلودگی و ثابت قوس قابل محاسبه خواهد بود.در این تحقیق انواع مختلف عایقهاي چینی مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات پارامترهاي بحرانی آنها با تغییر چگالی آلودگی لایه اي تعیین گردیده است. همچنین تاثیر ابعاد هندسی و شکل عایقها بر روي پارامترهاي بحرانی در این تحقیق مدنظر خواهد بود. بعلاوه، روابط تحلیلی بین پارامترهاي بحرانی ذکر شده و چگالی نمک ته نشین شده، ابعاد، شکل و نوع عایق تعیین می گردد.

 

امیر کریم زاده شهانقی
امین ناموري
اشکان محمدزاده جسور
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *