رتبه بندي فيدرهاي 20كيلوولت شبكه توزيع جهت سرويس، نگهداري و اتوماسيون با تكنيك تحليل سلسله مراتبي AHP

با توجه به فرآيند خصوصي سازي در صنعت برق و لزوم ارائه برق با كيفيت بهتر و حداكثر نمودن رفاه اجتماعي، قابليت اطمينان شبكههاي توزيع حائز اهميت بيشتري شده است. لذا بكارگيري روشها، سياست ها و تجهيزاتي كه بتوانند قابليت هاي سيستم را در اين راستا افزايش دهند اجتناب ناپذير شده است، بطوريكه عدم توجه به اين مسايل امكان رقابت را ضعيف نموده و ارائه خدمات مطلوب را ميسر نمينمايد. لذا ازميان برداشتن مشكلات موجود در شبكه هاي توزيع و بهره برداري بهينه از اين سيستم با توجه به حجم وسيع آن و تعداد زياد تجهيزات و مشتركين از اولويت  فراواني برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *