راهكاري نوين جهت استخراج جريان هاي رفرنس جبران سازي فيلتر اكتيو قدرت موازي در سيستم سه فاز چهار سيمه نامتعادل و اعوجاجي

style=”font-family: BLotus;font-size:ا ارائه تعاريف توان هاي لحظه اي در سال 1983توسط ،Akagiروشي  مناسب جهت استخراج جريان هاي رفرنس جبران سازي براي فيلترهاي اكتيو قدرت معرفي گرديد. اگر چه اين روش در ولتاژ متعادل و سينوسي بار، عملكرد بسيار خوبي دارد با اين حال در ولتاژ نامتعادل و غير سينوسي در مسير جبران سازي با مشكل مواجه مي گردد. در اين مقاله
ضمن بررسي دقيق علل بروز مشكل فوق، راه كاري نوين جهت جبران سازي هارمونيك ها و عدم تعادل جريان منبع در ولتاژ نامتعادل و غير سينوسي ارائه گرديده است. همچنين با توجه به لزوم استخراج مولفه مثبت هارمونيك پايه ولتاژ، روشي جديد جهت استخراج مولفه فوق ارائه گرديده و برتري آن در مقايسه با روش هاي مرسوم استخراج مولفه مثبت هارمونيك پايه بررسي گرديده است. شبيه سازي هاي انجام يافته با استفاده از MATLAB-SIMULINK;  جهت تائيد مطالب، ارائه گرديده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *