راهكارهاي عملي بهره گيري بيشتر از شبكه 230كيلوولت

پرشدگي يا تراكم در برخي خطوط انتقال نيرو سـبب افـزايش تلفات و كاهش حاشيههاي پايداري در سيستم قدرت ميشود. در اين مقاله راهكارهاي عملي كوتاه مدت بهره گيري بيشـتر از شبكه 230كيلوولت برق منطقه اصفهان بـه منظـور حـل ايـن معضل بررسي مـيگـردد. از بـين راهكارهـاي بررسـي شـده، بهترين آنها كـه بـا انجـام مطالعـات پخـش بـار و پايـداري،انتخاب و به اجرا گذاشته شده اسـت، در واقـع يـك تسـكين دهنده موقت براي شرايط كنوني شبكه است. در اين مقالـه بـا استفاده از يك شاخص عملكرد پيشنهادي، بهتـرين گزينـه بـر اساس محدوديتهاي شبکه و بهره برداری انتخاب میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *