راديو ديجيتال

راديوهايي كه تاكنون مورد استفاده بشر قرار گرفته اند از نوع آنالوگ بوده و داراي مشكلاتي چون انعكاس امواج و نيز پديده داپلر هـستند لـذا تصميم گرفته شد كه از تكنيك هاي ديجيتالي در زمينه راديراديوهايي كه تاكنون مورد استفاده بشر قرار گرفته اند از نوع آنالوگ بوده و داراي مشكلاتي چون انعكاس امواج و نيز پديده داپلر هـستند لـذا تصميم گرفته شد كه از تكنيك هاي ديجيتالي در زمينه راديو نيز استفاده شـود. همچنـين از ديگـر مزايـاي ديجيتـال سـازي اسـتفاده بهينـه از طيـف فركانسي است بطوريكه در جولاي 1988نخستين پخش آزمايشي سيتم هاي ديجيتال در كشور آلمان انجام گرديدو نيز استفاده شـود. همچنـين از ديگـر مزايـاي ديجيتـال سـازي اسـتفاده بهينـه از طيـف فركانسي است بطوريكه در جولاي 1988نخستين پخش آزمايشي سيتم هايراديوهايي كه تاكنون مورد استفاده بشر قرار گرفته اند از نوع آنالوگ بوده و داراي مشكلاتي چون انعكاس امواج و نيز پديده داپلر هـستند لـذا تصميم گرفته شد كه از تكنيك هاي ديجيتالي در زمينه راديو نيز استفاده شـود. همچنـين از ديگـر مزايـاي ديجيتـال سـازي اسـتفاده بهينـه از طيـف فركانسي است بطوريكه در جولاي 1988نخستين پخش آزمايشي سيتم هاي ديجيتال در كشور آلمان انجام گرديد ديجيتال در كشور آلمان انجام گرديد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *