رائه الگوريتمي براي جزيرهسازي شبكه قدرت پس از وقوع فروپاشي در آن مورد استفاده در برنامه ريزي بازيابي شبكه قدرت

يك شبكه قدرت ممكن است به علل گونـاگون وارد شـرايط اضطراري و يا بحراني گردد كه در صـورت فروپاشـي شـبكه منجر به بيبرقي قسمتي از شـبكه و يـا كـل آن خواهـد شـد. هزينــه ناشــي از قطــع بــرق بــراي شــركتهــاي بــرق و مصرفكنندگان بسيار زياد است. به همين دليل تا حـد امكـان از وقوع خاموشي جلوگيري ميشود، ولـي در پـارهاي مـوارد، وقوع آن اجتنابناپذير است و بايد سعي شود كه دامنه و زمان خاموشي محدود گردد. به مجموعـه فعاليـتهـايي كـه بـراي بازگرداندن شبكه بـه حالـت عـادي پـس از وقـوع خاموشـي صورت ميپذيرد، بازيابي 1سيستم قدرت ميگويند كه عبارت است از استقرار مجدد نيروگاهها و وصل دوباره خطوط انتقال و مصرف كنندهها. اين روند بايـد در كمتـرين زمـان ممكـن و بدون ايجاد خطاي مجدد يا آسيبرساندن به تجهيزات انجام پذیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *