ذخيره ساز سرما از نوع يخ بر روي كويل

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – تعیين مشخصات فني مخزن ذخيره ساز سرما از نوع يخ بر روي كويل ذوب از داخل به ظرفيت  47كيلوواتساعت

دانلود مقاله : تعیين مشخصات فني مخزن ذخيره ساز سرما از نوع يخ بر روي كويل ذوب از داخل به ظرفيت  47كيلوواتساعت

رشد بـار پيـك سـاليانه ناشـي از ورود بارهـاي سرمايشـي همزمان با كاهش قدرت نيروگاههاي گازي و سـيكل تركيبـي به دليل افزايش درجه حرارت هوا مشـكلات  عديـدهاي را بـه صنعت برق كشـور تحميـل مـينمايـد. ذخيـره سـازي انـرژي سرمايشي در ساختمانهايي كه داراي سيستم خنك كن مركزي تراكمي ميباشند، يكي از  راههاي اساسي مـديريت انـرژي در سمت تقاضا محسوب مـيگـردد كـه بـا بـه كـارگيري آن در بخشي از ساختمانها ميتوان جابه جايي بار انجـام داد و نيـاز به احداث  نيروگاههاي جديد را تا حدودي كاهش داد. در اين ميان مخزن ذخيره ساز سرما بـه عنـوان يكـي از اصـليتـرين اجزاي سيستمهاي ذخيره سـازي سـرما، فاقـد دانـش و  سـابقه توليد در كشور بـوده و در صـورت نيـاز بايـد از خـارج وارد گردد. لذا اين تحقيق با هدف كسب دانش فني و طراحي ايـن مخازن به انجام رسيده اسـت. پـس از  بررسـي اسـتانداردهاي اجزاي مخزن نوع يخ بر روي كويل ذوب از داخل با ظرفيـت 647kWh طراحــي ترموهيــدروديناميكي مخــزن بــا حــل معادلات ديفرانسيل حاكم انجام و  پس از تحليلهاي سـازهاي آن، مشخصات فني اجزاي مخزن ذخيره ساز سرما و نقشه  هاي ساخت ارائه ميگردد .

شبنم منصوري ،وهاب مكاري زاده ،محسن جبار ،مصطفي نوري
پژوهشگاه نيرو- پژوهشكده انرژي و محيط زيست
شركت توانير- دفتر مديريت مصرف
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *