در شبکه های مخابراتی بیسیم استفاده از دایورسیتی فضایی باعٍث بهبود عملکرد میگردد بسیاری مواقع داشتن بیش از یک آنتن در ترمینال های چنین شبکه هایی عملی نیست در این شرایط همیاری بین کاربران آن شبکه در ارسال سیگنال هایشان میتواند دایور سیتی فضایی ایجاد کند

در شبکه های مخابراتی بیسیم استفاده از دایور سیتی فضایی باعث بهبود عملکرد میگردد بسیاری از مواقع داشتن بیش از یک آنتن در ترمینال های چنین شبکه هایی عملی نیست در این شرایط همیاری بین کاربران آن شبکه در ارسال سیگنال هایشان میتواند دایورسیتیفضایی ایجاد کند…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *