خوردگي سيستم خنك كاري كمكي نيروگاهها

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي خوردگي سيستم خنك كاري كمكي نيروگاهها در حضور هيدرازين و مشتقات تيازوليدين

دانلود مقاله : بررسي خوردگي سيستم خنك كاري كمكي نيروگاهها در حضور هيدرازين و مشتقات تيازوليدين

در اين تحقيق بازدارندگي از خـوردگي فـولاد نـرم در آب سيستم خنك كاري كمكي نيروگاهها در حضـور هيـدرازين و -2فنيل آمينو –تيازوليدين و با استفاده از تكنيكهـاي  كـاهش وزن، پلاريزاسيون پتانسيوديناميك، اسپكتروسـكوپي امپـدانس(E.I.S ) و تصويربرداري روبش از سطح (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج حاصل از تكنيكهاي  كـاهش وزن و امپـدانس (E.I.S) نشان ميدهند كه خوردگي آلياژ در حضور -2فنيـل آمينـو – تيازوليـدين بـه مراتـب كمتـر از هيـدرازين اسـت و درصـد بازدارندگي و همچنين  ميزان پوشش سطحي با افزايش غلظت بازدارنده هاي مذكور افزايش مييابـد. مطالعـات پلاريزاسـيون پتانسيوديناميك نشان ميدهـد كـه تركيـب -2فنيـل آمينـو – تيازوليدين يك بازدارنده مختلط در محـيط آبـي مـي باشـد و جذب آن بـر روي فلـز از ايزوتـرم جـذب لانگمـوير پيـروي ميكند. در نهايت تصاوير ميكروسكوپي (SEM) گرفته شده از سطح  فلز نشان دهنده تشكيل يك فيلم كـاملاً يكنواخـت بـر روي فلز در حضور -2فنيل آمينو –تيازوليدين مي باشـد امـا   در حضور هيـدرازين بـا غلظـت معـين 31  (ppm)خـوردگي يكنواخت بر روي سطح فلز همچنان مشاهده ميگردد.

مهدي يزديزاده – محمد حسين فرومند
نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
كرمان – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *