خازن گذاري در شبكه هاي توزيع بر اساس يك روش مؤثر

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – تغيير آرايش و خازن گذاري در شبكه هاي توزيع بر اساس يك روش مؤثر تغيير آرايش

دانلود مقاله : تغيير آرايش و خازن گذاري در شبكه هاي توزيع بر اساس يك روش مؤثر تغيير آرايش

 

در اين مقاله تركيب روشهاي خازن گذاري و تغيير آرايش بر اساس يك روش بهينه يافته تغيير آرايش صورت گرفته است كه اساس روش تغيير آرايش، بر اساس الگوريتم

تغيير شاخه در تك حلقه ميباشد.

در روشهاي پيشين تغيير آرايش ترتيب انتخاب حلقه ها براي تغيير آرايش در نظر گرفته نشده، در صورتي كه ترتيب انتخاب بر آرايش بهينه تأثير گذار است.
لذا در اين مقاله ترتيب بهينه اي از حلقه ها براي تغيير آرايش بر اساس روش تك حلقه انتخاب ميشوند كه تلفات مينيمم

شود (ترتيب انتخاب حلقه ها بر ميزان كاهش تلفات تأثر دارد). تركيب خازنگذاري و تغيير آرايش پيشنهادي با هم نيز در هر مرحله ژنتيك انجام شده است.

 

براي بهينه سازي مكان و مقدار خازن ها و همچنيني ترتيب انتخاب حلقه ها از الگوريتم ژنتيك گسسته استفاده شده است . در هر مرحله

ژنتيك كروموزمهاي مربوط به حالت خازنها و ترتيب حلقه ها با هم توليد مي شود،

لذا جابجايي (Cross Over) براي كروموزمهاي خازن و تغيير آرايش به طور جداگانه انجام شده است. روش فوق بر روي قسمتي از شبكه توزيع 20 كيلوولت

شهرستان سيرجان كه دراري 77 باس است، انجام شده و عملكرد مؤثر روش فوق مورد تأييد قرار گرفته است.

 

وحيد فراهاني – حسين عسكريان ابيانه – سيد حسين (حسامالدين) صادقي

دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *