حوزه احتمالاتي تغذيه DGو اثر آن بر شاخصهاي قابليت اطمينان

منابع توليد پراكنده تحت تاثير سياستهايي چون كاهش آلودگي محيط زيست ، كاهش تلفات ، عدم وابستگي به منابع فسيلي ، افزايش كيفيت توان ، وارد شدن بخش خصوصـي در عرصـه توليـد گسـترش روزافزونـي در شـبكه هـاي توزيـع انـرژي الكتريكي يافته اند. يكي از اثرات قابـل توجـه حضـور منـابع توليد پراكنده، افـزايش قابليـت اطمينـان شـبكه هـاي توزيـع ميباشد.اين تاثير در صورت كنترل شبكه بصورت جزيـره اي و در حالت بروز عيب مشهود تر مـيباشـد. در ايـن مقالـه بـا توجه به تغييرات احتمالاتي بار، حـوزه تغذيـه ايـن منـابع در حالت بروز عيب مشخص شده و بـا اسـتفاده از آن شـاخص هاي قابليت اطمينان نقاط بـار بـه صـورت واقـع بينانـه تـري محاسبه ميشود. در اين مقاله براي مدلسازي بار از تابع توزيع نرمال استفاده شده است و از شبيه سازي مونـت كـارلو بـراي ارزيابي قابليت اطمينان استفاده ميشود . روش پيشـنهادي بـر روي شبكه نمونه اجرا شده و نتايج آن ارائه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *