حل نرم افزاری مسئله unit commitmentو ارائه روش ( برای حل آنunit decommitment )

يكي از مهمترين مسائل روز بهينه سازي توليد انرژي، تعيين نحوه آرايش نيروگاهها جهت توليد بار مصرفي در يك دوره كوتاه مدت ) معمولا ٢٤سـاعت ( اسـت كـه از آن بعنـوان مسئله) ( unitcommitmentياد مي شود . اين مسئله بدليل حجم زياد محاسباتي و وسـعت ابعاد در زمره مسائل دشوار قرار مي گيرد .حل اين مسئله پيـشتر بـا روشـهاي گونـاگوني انجام پذيرفته است كه از آن جمله مي توان به روش برنامه ريزي تركيبات خطي پويا اشاره كرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *