حل معادله شرودینگر به کمک روشهای عددی برای بدست آوردن تابع موج الکترون در یک چاه پتانسیل نامحدود با پتانسیل دلخواه

در این مقاله یک روش عددی برای حل معادله شرودینگر در یک بعد و بدست آوردن جوابهای آن برای تابع موج الکترون چاه پتانسیل نامحدود با شکل دلخواه ارائه شده است. برای حالت خاص Vمتحد با صفر نتایج روش عددی ارائه شده با نتایج حل تحلیلی مقایسه شده است که بر هم منطبق بوده است. برای حالتی که در داخل چاه، یک سد پتانسیل کوچک هم وجود داشته باشد، حل تحلیلی وجود ندارد و لذا انرژی سطحی را که نسبت پتانسیل داخل سطح به انرژی سطح به صورت یک اختلال است را از روش تئوری اختلال و روش عددی محاسبه و با هم مقایسه کرده ایم. برای چند پتانسیل دیگر نظیر پتانسیل درجه دوم و پتانسیل خطی )میدان الکتریکی ثابت( هم نتایج ارائه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *