حل مسئله فروشنده دوره گرد TSPبا استفاده از شبکه عصبی خود سازمانده SOM

این مقاله یک شبکه عصبی خود سازمانده کوهنن ) (SOMاصلاح شده را به منظور حل مسئله فروشنده دورهگرد ) (TSPمعرفی میکند. در مس TSPهدفمان این است که مجموعه اي از nشهر را با طی کوتاهترین مسیر و در کوتاهترین زمان بپیماییم و دوباره به شهر اول باز گردیم. این مسئله به ظاهر ساده، بعنوان مسئله NP-Hard شناخته شده است و فضاي جستجو بصورت ! nمی باشد. درنتیجه بررسی تمام راه حلهاي مس TSPبا تعداد زیاد شهرها عملاً امکان پذیر نیست و نیاز داریم که از روشهاي سریع و موثر مانند روشهاي هوش مصنوعی و شب هاي عصبی استفاده کنیم. در انتها نتایج حاصل از اجراي روش پیشنهادي در نرم افزار MATLABرا با نتایج بدست آمده از الگوریتم جمعیتی مورچه ها ) (Ant Colony Optimizationمقایسه و میزان خطاي الگوریتم SOMرا در مقایسه با آن موردبررسی قرار میدهیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *