حل مسأله در مدار قرار گرفتن نيروگاهها با تلفيق قابليت اطمينان شبكه هاي توليد و انتقال

اين مقاله در رهيافتي نو، براي حل مساله در مدار قرار گرفتن نيروگاهها UCقابليت اطمينان شبكههاي توليد و انتقال را تلفيق نموده است. در واقع به منظور ارزيابي دقيقتر از ذخيره مورد نياز سيستم، علاوه بر دسترسناپذيري واحدهاي توليدي، دسترسناپذيري خطوط انتقال نيز مد نظر قرار گرفته است. در اين راستا ارزيابي ذخيره چرخان لازم سيستم، با اعمال قيود قابليت اطمينان بر پايه شاخصهاي احتمال از دست دادن بار LLP و انرژي تامين نشده مورد انتظارEENS  ميسر ميگردد كه
محاسبه اين پارامترها در رويكردي ابتكاري با بكارگيري برنامهريزي خطي انجام ميشود. با استفاده از اين روش شاخص- هاي فوق كمينه شده و سطح مطلوب و مقرون به صرفهاي ذخيره چرخان بدست ميآيد. علاوه برآن ابزار بهينهسازي قدرتمندي به نام »الگوريتم ژنتيك با كدگذاري صحيح« براي حل مساله معرفي شده مورد استفاده قرار ميگيرد. نتايج عددي حاصلاز اجراي روش پيشنهادي بر روي شبكه 24شينه نمونه ،IEEE حاكي از اهميت لحاظ نمودن قابليت اطمينان شبكه انتقال در حل مساله در مدار قرار گرفتن نيروگاهها و روند برنامهريزي دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *