حفاظت پشتيبان ناحيه گسترده سيستم قدرت

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق –  حفاظت پشتيبان ناحيه گسترده سيستم قدرت به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي

دانلود مقاله : حفاظت پشتيبان ناحيه گسترده سيستم قدرت به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي

هدف اصلي اين مقاله، پياده سازي استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در حفاظت پشتيبان ناحيه گسترده سيستم هاي قدرت مي باشد. در واقع، حاكم گرديدن  يك سيستم حفاظتي هوشمند بر شبكه ي قدرت به منظور تشخيص وجود و يا عدم وجود خطا در اين سيستم، محتواي مقاله را تشخيص مي دهد. ايده پيشنهادي بر  روي شبكه هشت شينه IEEE ، اعمال گرديده است. ورودي هاي شبكه عصبي، مقادير موثر جريان هاي سه فاز هستند كه توسط اندازه گيرهاي شبيه سازي شده  ابتدا و انتهاي خطوط اندازه گيري شده اند. خروجي هاي شبكه عصبي نيز، تعيين محدوده خطا و نوع آن مي باشند. براي دستيابي به داده هاي مورد نياز جهت آموزش  شبكه عصبي، سيستم قدرت مذكور در ابتدا در محيط نرم افزار ATP شبيه سازي شده و مراحل آماده سازي سيگنال و شبيه سازي عملكرد شبكه عصبي نيز در محيط  نرم افزار MATLABصورت گرفته است. نتايج حاصل از شبيه سازي بيانگر عملكرد مناسب شبكه عصبي مصنوعي پس انتشار خطاي انتخاب شده در تشخيص خطاهاي  داخل محدوده عملكرد سيستم حفاظتي به عنوان حفاظت پشتيبان در حفاظت ناحيه گسترده سيستم قدرت مي باشد.

دكتر فرهاد نامداري – مهندس ليلا حاتموند – مهندس مريم نوري زاده
دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه لرستان، ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *