حفاظت ضدجزيرهاي پردازشگر توان فتوولتائيك با مدولاسيون تكقطبي به روش اندازهگيري امپدانس شبكه

تشخيص عملكرد جزيره اي يكي از ويژگيهاي مهم حفاظتي پردازشگرهاي توان فتوولتائيك متصل به شـبكه مـي باشـد و طبـق اســتانداردهاي شــبكه توزيــع بايــد در كمتــر از 2ثانيــه تشخيص داده شود. روشهاي غيرفعال براي اين نوع حفاظت كارآيي مناسبي ندارند. به همين دليل در پردازشـگرهاي تـوان فتوولتائيك عمدتاً از روشهاي فعال استفاده مي شـود. يكـي از روشهاي فعال اندازه گيري مداوم امپدانس شبكه توزيع از محل منبع فتوولتائيك در فركانس غيراصلي شبكه مـي باشـد. در هنگام عملكرد جزيره اي امپدانس ديده شده توسـط منبـع فتوولتائيك به شكل محسوسي افزايش مي يابد كه همين امـر مي تواند به عنوان يك راه حـل جهـت تشـخيص عملكـرد جزیره ای به کار میرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *