حفاظت ديفرانسيل خطوط انتقال جبران شده

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – حفاظت ديفرانسيل خطوط انتقال جبران شده با بخش سري (SSSC) موازي (STATCOM) و سري- موازي UPFC

دانلود مقاله : حفاظت ديفرانسيل خطوط انتقال جبرانشده با بخش سري (SSSC) موازي (STATCOM) و سري- موازي UPFC

در اين مقاله الگوريتم حفاظت ديفرانسيل مبتني بر اندازه گيري فازوري همزمان ولتاژ و جريان پايانه ها توسط PMU در خطوط انتقال جبرانشده ارائه خواهد شد. اساس عملكرد رله بر مبناي مدل گسترده خط انتقال و از قانون پيوستگي ولتاژ يك نقطه فرضي در طول خط استنتاج شده است . روابط رياضي تاثير هر يك از بخشهاي سري،  موازي و سري موازي جبرانساز كه به ترتيب مي توانند نقش SSSC ، STATCOM و UPFC را داشته باشند، بر اساس مدل حالت ماندگار جبرانسازهاي مذكور آورده شده است . الگوريتم پيشنهادي در برابر حضور و عدم حضور، تغيير نقطه كار و همچنين تغيير محل نصب جبرانساز در طول خط انتقال پاسخ مطلوبي ارائه ميدهد. طرح مذكور با  قابليت انتخابگري و قابليت اطمينان فوقالعاده، مشكلات حفاظتهاي متعارف از جمله ديستانس را در م قابل تغييرات ناشي از جبرانسازها ندارد. جهت بررسي عملكرد رله ديفرانسيل پيشنهادي، يك سيستم قدرت نمونه جبران شده با UPFC در محيط نرم افزار MATLAB/Simulink شبيه سازي شده است و نتايج آن صحت روابط رياضي و  همچنين عملكرد بسيار مطلوب طرح حفاظتي پيشنهادي را تاييد ميكنند.

مجتبي نظام محله – مجتبي خدرزاده – حميد جوادي
دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
تهران-ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *