حفاظت ديفرانسيل برای خطای اتصال حلقه در ژنراتور القايی تغذيه دوگانه

از آنجا كه اتصال حلقه به حلقه يكي از خطاهاي غالب در ژنراتورهاي القايي تغذيه دو گانه در تورب ين هاي باد سرعت متغير است و حفاظت ديفرانسيل بهترين حفاظت براي تشخيص اين خطا در ترانسفورماتور قدرت است، در اين مقاله روشي براي تشخيص اين خطا در ژنراتور تغذيه دو گانه ارائه شده است چون فركانس سيم پيچ استاتور ثابت و برابر فركانس شبكه است فركانس سيم پيچ روتور متغير است، روشي براي نرمال نمودن فركانس دو طرف ارائه شده و يك طرح جديد حفاظت ديفرانسيل براي اين ژنراتور ارائه گرديده است. روش پيشنهادي با شبيه سازي خطاي اتصال حلقه ارزيابي شده است. طرح حفاظتي ارائه شده مشخصات سرعت تشخيص و گزينندگي خوب دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *