حفاظت خطوط انتقال كوتاه با رلهي ديفرانسيل مبتني بر منطق فازي

اين مقاله، ارائه ي يك الگوريتم بر مبناي منطق فازي است كه به منظور بهبود عملكرد رلهي ديفرانسيل در حفاظت خطوط انتقال كوتاه در زمان بروز خطاهاي خارجي و همچنين برق دار كردن ترانسفورماتور نزديك خط انتقال حفاظت شده كه از دلايل اشباع شدن حداقل يكي از ترانسفورماتورهاي جريان است، انجام ميشود. اين عوامل، باعث عملكرد نادرست رلههاي ديفرانسيل متداول است، درحالي كه با استفاده از منطق فازي و انتخاب بهترين مشخصه پايداري احتمال اشتباه عملكرد رله بسيار ناچيز ميشود. در اين الگوريتم حساسيت، قابليت اعتماد كاري، سرعت عملكرد براي خطاهاي داخلي و حتي خطاهاي داخلي با مقاومت بالا، در حد مناسبي حفظ مي شود. عملكرد الگوريتم ارائه داده شده، با برنامه PSCAD/EMTDCبررسي و در نهايت با روش متداول مقايسه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *