حذف همزمان تداخلات پیوسته زمان و پالسی در آنتنهاي آرایهاي پاره وفقی

مقابله توام با تداخلات پیوسته زمان و پالسـی بـراي یک آرایه تمام وفقی در مرجع ] [1با ترکیـب الگـوریتم شـکل دهی بیمMVDR و پردازش 2SLBانجام شده اسـت. در ایـن مقالــه اســتفاده تــوام از پــردازش 3SLCو SLBبــراي مقابلــه همزمان با تداخلات پیوسته زمان و پالسی در یک آنتن آرایهاي پاره وفقی مورد توجه قرار میگیرد. به جهـت همگرائـی سـریع فیلتر کالمن مشروط، روابط ریاضی و پیاده سازي SLCبـا آن ارائه میگردد. پیاده سازي SLBدر ترکیب با SLCبـا ارائـه روشی براي سري کردن این دو الگوریتم انجـام مـیشـود. نتایج شبیهسازي این الگوریتم براي سیگنالهاي دریـافتی بـا مدل Swerling 1توانا ئی آن براي حـذف تـوام تـداخلات  پیوسته زمان و پالسی را نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *