حذف تنش فشاري در ساختار پيشرفته كويل سيستم ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي

بـا توجـه بـه اينكـه محاسـبات انـدوكتانس كويـل تروئيـدي مارپيچي مبناي طراحي بهينه اين كويل با توابع هدف گوناگون از قبيل ماكزيمم نمودن نسبت انرژي مغناطيسـي ذخيـره شـده به حجم تروئيد يا هادي مصـرفي ، حـذف و متعـادل نمـودن تـنش در برخـي از جهـت هـاي مختصـاتي ، تضـعيف شـار پراكندگي و … مي باشد لذا در اين مقالـه روابـط انـدوكتانس خودي و متقابل اين كويل در شـرايط ابررسـانايي بـر اسـاس معادله نيـومن تـدوين مـي گـردد. نشـان داده مـي شـود كـه اندوكتانس خودي به شرط رعايـت شـعاع انحنـاي بزرگتـر از 0/4 شعاع فرعي و تعريف شعاع متوسـط هندسـي در شـرايط ابررسانائي همانند اندوكتانس متقابل بدست مي آيـد. مقايسـه نتايج اندوكتانس انـدازه گيـري شـده در آزمايشـگاه بـا نتـايج محاسباتي نشان مي دهد كه روابط انـدوكتانس ارائـه شـده از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *