حذف تداخل در رادارهاي آرايه فاز ي تمام وفقي و پاره وفقي

آرایه های وفقي در زمينـههـاي مختلفـي ماننـد رادار، سـونار و سيستمهاي مخابراتي بكار ميروند. ” آرايههـاي تمـام وفقـي“1 بزرگ با مشكل بار محاسباتي بـالا و سـرعت همگرايـي پـايين روبرو هستند. از اينرو ”آرايههاي پاره وفقي“ 2با تعداد المانهاي وفقي كمتر، مورد استفاده قرار ميگيرنـد. روشـهايي كـه بـراي انتخاب اين المانهاي وفقي ارائه شدهاند عموما براساس مقـادير ويژه ماتريس كواريانس ورودي بوده كه تخمين درستي از ايـن ماتريس را ميطلبـد. در ايـن مقالـه روش جديـدي بـر مبنـاي ساختار SLCو به منظور بهبود عملكرد آن به عنوان يك آرايـه پاره وفقي ارائه ميشود. با مقايسه نتايج شبيه سازي يك آرايـه خطي تمام وفقي GSCو فـرم پـاره وفقـي آن براسـاس روش پيشنهادي، ميتوان عملكـرد رضـايت بخـش ايـن الگـوريتم را مشاهده نمود. در ايـن شـبيه سـازيها از الگـوريتمهـاي وفقـي
0px nLMSو RLSاستفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *