حذف تداخل به صورت per toneدر سيستم هاي ADSL

تداخل همشنوايي ،١يكي از محدودكننده ترين عوامل در سيستم هاي خطوط مشترك ديجيتال نامتقارن ٢است. از آنجا كه تداخل طرف نزديك )كه مخففا NEXTناميده مي شود(، معمولاً قويتر است، اين سيستم ها از تقسيم فركانسي براي حذف آن استفاده مي كنند و در اين صورت، تداخلطرف دور ) (FEXTعامل اصلي محدود كننده سرعت يا طول دسترسي خواهد بود. اين مقاله يك روش براي گيرنده ADSL معرفي مي كند كه با آن بتوان تداخل غالب از يك سيستم ADSL ديگر را شناسايي و حذف نمود. مبناي اين روش در آن است كه با فرض يك نوع همزماني بين دو سيستم، تداخل موجود در هر زير كانال ) (toneاز سيگنال دريافتي، حاصل از تداخل سيگنال همان زير كانال از سيستم تداخلگر مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *