حذف تأخیرعملی وبهبود کیفیت در کنترل مستقیم گشتاور با استفاده از تراشه هاي FPGA

در این مقاله سعی شده روش کنترل مستقیم گشتاور را که در سالهاي اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و مزایاي نسبتا مناسبی ارائه کرده را عملی تر کند. مزایا این روش حتی آن را قابل مقایسه با کنترل برداري کرده است چراکه تا حدود بسیار زیادي کنترل موتور را از پارامترهاي موتور مستقل گردانیده است. اما این روش کنترلی نسبت به تأخیرهاي محاسباتی که در حلقه کنترلی وجود دارد بسیار حساس است. در این مقاله سعی شده است به منظور حذف زمان مورد نیاز براي انتخاب حالت کلید زنی مناسب از تراشه FPGAاستفاده گردد تا علاوه بر کاهش هزینه بتوان تقریبا این زمان را حذف کرد. براي این کار از تراشه هاي ساخت Xilinxسري SpartanIIاستفاده شده است. این تراشه علاوه بر دسترسی آسان و هزینه مناسب امکان پیاده سازي سایر قسمتهاي محاسباتی را نیز روي یک تراشه فراهم میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *