جستجوي مقدار ماكزيمم توان پيل سوختي در سيستم هيبريد پيل سوختي/ باتري

قابليت توليد توان در پيلهاي سوختي محدود است، بنـابراين تعيين شرايط كاركرد پيلهاي سوختي براي حصـول مـاكزيمم توان از سيلان سوخت موجود اهميت زيـادي دارد. در چنـين شرايطي چون نقطهي ماكزيمم توان، نقطهاي ثابـت و منحصـر به فرد است، نيازمنديهاي بار در نظر گرفته نميشوند و ولتاژ باس خروجي ثابت نخواهد ماند. در اين مقاله، سيستم هيبريد متشكل از پيـل سـوختي و بـاتري، بـا قابليـت عملكـرد پيـل سوختي در نقطهي ماكزيمم توان و حفظ ولتاژ باس خروجـي ارائه و تحليل شده است. نتايج شبيه سازي، عملكـرد مناسـب سيستم پيشنهادي را تحت شرایط مختلف نشان میدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *