جذب گاز دياكسيدكربن از نيروگاههاي حرارتي به منظور تزريق در مخازن نفتي

نيروگاههاي حرارتي به عنوان يكي از بزرگترين منـابع انتشـار دياكسيدكربن در جو ميباشند. در صـورت جداسـازي CO2 موجود در گازهاي خروجي از نيروگاهها، به ويژه نيروگاههاي بخاري، از يكسو آلودگي محيطزيست كاهش يافته و از طرف ديگر ميتوان دياكسيدكربن بدست آمده را در صنايع مختلفي بكار برد. از آنجا كه حجم CO2منتشر شده توسط نيروگاههـا بسيار بالاست، مناسـبترين كـاربرد دياكسـيدكربن حاصـل از آنها، تزريق در مخازن نفتي است. با اينكار ميزان برداشت نفت از مخازني كه فشارشان افت نمـوده، بـه طـور قابـل تـوجهي افزايش خواهد يافت. هماكنون افزايش فشار مخـازن نفتـي بـا تزریق گاز طبیعی تحقق خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *