جذب حداكثر توان در آرايههاي خورشيدي با در نظر گرفتن مشخصه غيرخطي

استفاده از انرژي خورشيد توسط آرايههاي خورشـيدي دائمـاً در حال افزايش است و در سالهاي اخير بـه عنـوان يكـي از منابع پاك و مهم انرژي به شمار ميآيـد. از آن جـا كـه تـوان خروجي آرايههاي خورشيدي وابسته به شـدت تـابش، دمـا و ولتاژ پايانه ميباشد، كنترل نقطهي كار آنها به منظـور جـذب حداكثر تـوان از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت. در بيشـتر روشهاي ارائه شـده در مقـالات نقطـهي عملكـرد بهينـه بـا استفاده از تقريب خطي تخمين زده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *