جبران دو مرحلهای آفست فرکانس در سیگنالهای MPSK

در این مقاله الگوریتم دو مرحلهای جدیـدی جهـت جبران آفست فرکانس در سـیگنالهـای MPSKمعرفـی شـده است. الگوریتم مـذکور در دو طبقـه، جبـران آفسـت را انجـام میدهد. در طبقه اول با تخمین نسبتاً خـوبی مقـدار آفسـت در حوزه فرکانس بدست میآید. در طبقه بعدی با دقـت بیشـتری باقیمانده آفست در حوزه زمان جبران میگردد. بـرای بررسـی الگوریتم از دادههای شبیهسازی و دادههای عملی کـه از کانـال رادیــوئی مــاهواره دریافــت گردیــده اســتفاده شــده اســت. شبیه سازیها نشان میدهد که الگوریتم مذکور از توانایی بالایی در تخمین مقدار آفست فرکانس برخوردار میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *