جبران اثر داپلر بر سيستم رنجينگ طيف گسترده با استفاده از فيلتر منطبق تقطيع شده

هدف از ايـن مقالـه بررسـي اثـر داپلـر بـر سيسـتم رنجينگ ماهواره، مبتني بر طيف گسترده و جبران آن با استفاده از فيلتر منطبق تقطيع شده ١ميباشد. شبيه سازي براي يك مدار LEO با ارتفاع مداري ۲۰۰ kmانجام شده اسـت. نـرخ چيـپ دنبالة PNمورد اسـتفاده ،۱Mchip/secپريـود آن برابـر ۸۱۹۱ چيـپ، نـوع مدولاسـيون ، BPSKفركـانس حامـل ۱MHzو فركانس RFبرابر ۲GHzاست. در اين مقاله ابتدا با اسـتفاده از شبيه سازي، اثر شيفت داپلر بر سيستم رنجينگ طيف گسـترده، هنگام استفاده از فيلتر منطبق در بخش رهگيري مشاهده شده و ديده ميشود كه فيلتر منطبق در برابر شيفت داپلر كارايي ندارد. سپس با استفاده از فيلتر منطبق تقطيـع شـده اثـر داپلـر جبـران خواهد شد و نتايج شبيه سازي ارائه ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *