جایابی ناحیه خطا و طبقه بندی نوع آن در سیستمهای توزیع با استفاده از آنالیز موجک و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی ANFIS

کردن ناحیه خطا، تدر این مقاله، یک روش جدید برای جایابی ناحیه خطا و طبقهبندی نوع آن در سیستمهای توزیع الکتریکی با استفاده از آنالیز موجک و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی ) (ANFISارائه شده است و با بهکارگیری تکنیکهای پیشرفته پردازش سیگنال مبتنی بر آنالیز موجک بر روی دیتاهای نمونهبرداری شده از جریان فیدر اصلی، به استخراج ویژگیهای مهم و ثبت مشخصههای دینامیکی سیگنال خطا پرداخته شده است. در این روش، ابتدا الگوریتم تشخیص وقوع خطا و طبقهبندی نوع آن بر مبنای ویژگیهای استخراجشده از آنالیز موجک انجام شده و سپس با توجه به نوع خطا، 4شبکه ANFISبرای پید کردن ناحیه خطا، تعریف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *